Legislatíva

VYHLÁŠKA O ČASE DODÁVKY TEPLA

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Čítať predpis | Prevziať predpis

ZÁKON O VLASTNÍCTVE BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Čítať predpis | Prevziať predpis

VYHLÁŠKA O DODÁVKE TEPLEJ VODY A TEPLA

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. marca 2016, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

Čítať predpis | Prevziať predpis

ZÁKON O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Zákon z 21. októbra 2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítať predpisPrevziať predpis

VYHLÁŠKA O DODÁVKE VODY A ODPADOVEJ VODE

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. septembra 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

Čítať predpis| Prevziať predpis